Thursday, April 10, 2014

Sultan Brunei Hadiri Majlis Mengangkat Sumpah Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar


10 April 2014, Khamis :-

Hari ini Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan berangkat menghadiri Majlis Mengangkat Sumpah Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar, Yang Arif Pengiran Hajah Rostaina binti Pengiran Haji Duraman.  Majlis yang diadakan di Istana Nurul Iman ini turut dihadiri oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien.

Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei  

No comments: