Sunday, November 9, 2014

Sultan Johor Dikurniakan Darjah Kerabat Mahkota Brunei


Sila Click Gambar Untuk Imej Yang Lebih Besar


09 November 2014, Ahad :-

Merafak Sembah Ucap Setinggi-tinggi Tahniah kepada Sultan Johor,  Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Iskandar yang telah dikurniakan Darjah Kerabat Mahkota Brunei (D.K.M.B) oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Istiadat pengurniaan berlangsung malam tadi 08 November 2014 di Istana Besar Johor Baharu sebelum Istiadat Persandingan Pengantin Diraja Diantara Duli Yang Amat Mulia Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim dan Che' Puan Khaleeda Bustamam berlangsung.

Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei

No comments: