Thursday, November 6, 2014

Sultan Brunei Terima Ijazah Kehormat Doktor Undang-undang Daripada USM


06 November 2014, Khamis :-

Merafak Sembah dan Ucapan Setingi-Tinggi Tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang telah dianugerahkan  Ijazah Kehormat Doktor Undang-undang sempena konvokesyen Universiti Sains Malaysia (USM) ke-50 yang berlangsung pada 05 hingga 09 November 2014. Anugerah ini disampaikan oleh Tuanku Canselor Universiti Sains Malaysia, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail dalam Upacara Konvokesyen Ke-50 USM semalam yang berlangsung di Dewan Tuanku Syed Putra, Universiti Sains Malaysia.

Diantara titah baginda selepas menerima anugerah ini :- 
  • "Ia bukan sahaja satu penghormatan kepada beta tetapi juga kepada rakyat Brunei. Selain itu ia juga mencoretkan kenangan kepada beta dan negara beta,"Sumber :- Bernama/Pelita Brunei / Berita Harian online

No comments: