Tuesday, November 5, 2013

Sultan Brunei Ziarah Jenazah Allahyarhamah Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Datin Seri Setia Hajah Siti Saerah binti Almarhum Sultan Ahmad Tajuddin05 November 2013, Selasa :-

Sebentar tadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menziarahi jenazah Allahyarhamah Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Datin Seri Setia Hajah Siti Saerah binti Almarhum Sultan Ahmad Tajuddin dikediaman Allahyarhamah di Jalan Ong Sum Ping. Kelihatan Tuanku Sultan Brunei berdiri dihadapan jenazah Allahyarhamah yang sedang diusung keluar dari kediamannya untuk dibawa ke Kubah Makam Diraja untuk dimakamkan. 

Sumber :- Danny

No comments: