Tuesday, June 30, 2015

Pengiran Muda Mohammad Aiman Cucunda Baru Sultan Brunei


Click Gambar Untuk Imej Yang Lebih Besar

30 Jun 2015, Selasa

Inilah dia Cucunda baru Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.  Putera kecil ini diberi nama Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Mohammad Aiman Ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah.  YTM Pengiran Muda Mohammad Aiman  diputerakan pada 07 Jun 2015 bersamaan 20hb Syaaban, 1436H. 

Syah tidak sempat hendak kemaskini gambar ini awal kerana agak sibuk dengan kerja Syah. Beliau merupakan Putera kedua dan anakanda ketiga kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Hj Salleh Ab. Rahman.

Sebelum kelahiran YTM Pengiran Muda Mohammad Aiman, pasangan diraja ini telah dikurniakan dengan sepasang cahayamata iaitu :-

  1. Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah. Diputerakan pada 17 Mac 2007. 
  2. Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah binti Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah. Diputerikan pada 02 Januari 2011.

No comments: