Wednesday, June 17, 2015

Kurma Kurniaan Sultan Brunei17 Jun 2015, Rabu :-

Syah mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Menyambut Ramadhan Al-Mubarak dan Selamat Berpuasa kepada semua. Bercakap mengenai persiapan bulan puasa, baru-baru ini Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menyumbangkan buah kurma untuk setip warga Brunei dan warga asing yang berugama Islam. Buah kurma ini diagihkan kepada penerima oleh Ketua-Ketua Kampung dan wakil yang dilantik.

No comments: