Wednesday, December 18, 2013

Sultan Brunei Meneri Mengadap Menteri Besar Kelantan

18 Disember 2013, Rabu :- 

Semalam Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menerima mengadap Menteri Besar Kelantan, Dato' Haji Ahmad bin Yakob di Istana Nurul Iman. Dato' Haji Ahmad dan rombongan berada di Brunei untuk lawatan rasmi negara selama lima hari.

Sumber :- Pelitabrunei/Jabatan Penerangan Brunei

No comments: