Thursday, October 5, 2017

Jubli Emas Menaiki Tahta Sultan Brunei


05 Oktober 2017, Khamis
15 Muharam 1439


Merafak Sembah Ucap Tahniah 

Sempena Perayaan Jubli Emas Menaiki Tahta Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali  Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Daulat Kebawah Duli Tuan Patik

Maharum Bugis Syah

No comments: