Saturday, August 15, 2015

Sambutan Hari Keputeraan Sultan Brunei Ke-69


15 Ogos 2015, Sabtu :- 

Sempena Sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang Ke-69, pagi tadi telah diadakan Istiadat Barisan Kehormatan di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien dan Istiadat  Mengadap dan Mengurniakan Bintang-Bintang Kebesaran yang berlangsung di Balai Singahsana, Istana Nurul Iman.


Sumber : Jabatan Penerangan 

No comments: