Tuesday, July 15, 2014

Hari Keputeraan Yang Ke-68 Sultan Brunei


15 Julai 2014, Selasa :- 

DAULAT TUANKU

Merafak Sembah Setinggi-Tinggi Tahniah 

Kebawah Duli Yang Maha Mulia
Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien

Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam

Sempena

Hari Keputeraan Yang Ke-68 

"Semuga Allah Merahmati Tuanku"

"Dirgahayu Tuan Patik"Sembah Takzim Daripada

Prince Maharum Bugis Syah

No comments: